Общи условия | SHORTcut Academy

Общи условия

I. Предмет
Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Шорткът Академи“ ЕООД, регистрирано в Търговсия регистър и регистра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 205909710, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, ул. „Проф. Велизар Велков“ № 4, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на интернет страницaтa на Доставчика, наричанa по-долу ПЛАТФОРМАТА, както и на предлаганата на тази интернет страница услуги, наричани по-долу за краткост УСЛУГИТЕ.

II. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите 

Чл. 2. (1) Данни за Доставчика:
1. Наименование на Доставчика: „Шорткът Академи“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, ул. „Проф. Велизар Велков“ № 4
3. Данни за кореспонденция и адрес на упражняване на дейността: гр. София, район „Витоша“, ул. „Проф. Велизар Велков“ № 4,
тел. 088 5338300
email: contact@shortcut.academy
уебсайт: www.shortcut.academy
4. Търговска регистрация и регистрация:
ЕИК: 205909710 

(2) Данни за контакт с Комисията за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-555,
email: kzld@cpdp.bg,
уебсайт: www.cpdp.bg 

(3) Данни за контакт с Комисията за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6,
тел.: 02/9330565,
факс: 02/9884218,
телефон на потребителя: 0700 111 22,
уебсайт: www.kzp.bg 

III. Характеристики на Платформата
Чл. 3.
(1) Платформата на Доставчика е достъпна на интернет адрес www.shortcut.academy.
(2) Ползването на Платформата съставлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
(3) Платформата е разработена и персонализирана по поръчка на Доставчика от трето лице, а именно - https://www.uscreen.tv/, наричано за краткост „Разработчик“. Разработчикът е титуляр на авторските права върху Платформата и нейния дизайн. Разработчикът осигурява техническата поддръжка на Платформата и технологията, осигуряваща сигурност на събираните и обработваните посредством Платформата данни. Доставчикът декларира, че притежава всички необходими съгласия, осигуряващи разрешение за предоставяне на услуги посредством Платформата на трети лица.
(4) Доставчикът предоставя и Ползвателят използва Платформата съгласно параметрите и ограниченията, обявени в настоящите Общи условия.
(5) Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването, което му е необходимо за достъп до Платформата.

IV. Ползване на Платформата и договорни отношения между Ползвателя и Доставчика
Чл. 4. (1) Платформата представлява образователна онлайн информационна система, посредством която под формата на аудио/видео/фото/текстови материали, както и други информационни ресурси, се предоставят уроци от всички области на науката, изкуство, спорт, кино, дизайн, технологии, бизнес, мода, музика, кулинария, забавление, личностно развитие, които са преподавани от успели в съответната област и ползващи се с особено голям авторитет в българското общество личности. Темите, водещите и съдържанието на всеки от уроците се определят по преценка на Доставчика.
(2) Предлаганите посредством Платформата услуги включват:
1. достъп до информация относно каталога от предлагани на Платформата уроци, в т.ч. на ценоразпис и на рекламни материали по преценка на Доставчика;
2. възможност за достъп чрез покупка до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни/съдържание на Платформата, включващо онлайн видеоуроци, след регистрация и заплащане на дължимото възнаграждение;
3. възможност за участие чрез коментари в Платформата;
4. възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

5. абонамент за получаване на бюлетин с информация, свързана с дейността на Платформата наричан тук за краткост „Информационния бюлетин“. Абонаментът за Информационния бюлетин може да бъде прекратен по всяко време от страна на Ползвателя;
6. други услуги, предоставяни възмездно или безвъзмездно по преценка на Доставчика.
(3) Без наличието на регистрация, Ползвателят има право на достъп до наличната на Платформата информация относно предлаганите уроци, както и на ценоразпис и рекламни материали, определени по преценка на Доставчика. Срещу попълване на наличен на сайта формуляр за регистрация за бюлетин, Ползвателят има право на абонамент за информационния бюлетин, без да дължи друга регистрация или цена за това.
(4) По отношение на услугите, които не изискват регистрация, ползвателят се счита обвързан от настоящите Общи условия от момента на първото използване на Платформата от Ползвателя до момента на преустановяването на използването ѝ.
(5) Клаузите на договора между Доставчика и Ползвателя представляват настоящите Общи условия, достъпни на адрес: https://shortcut.academy/pages...
(6) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Платформата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния потребителски профил на Ползвателя.

Чл. 5. (1) Ползвателят може да регистрира потребителския си профил чрез формуляр за регистрация, достъпен на Платформата.
(2) При регистриране на потребителски профил Ползвателят въвежда индивидуализираща информация, която включва:
- име;
- е-мейл;
- парола;
- телефонен номер;
- град;
- държава;
- профилна снимка/аватар, по желание на Ползвателя.
(3) С попълване на индивидуализиращата информация и с избирането на опцията „Прочетох и приемам Общите условия“ Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна Ползвателят се ангажира своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията му. Неспазването на това задължение на Ползвателя освобождава Доставчика от отговорност за всякакви вреди, пряко произтекли от това. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на услугите на Платформата Доставчикът има право да изисква от Ползвателя и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(5) В случай че Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът му предоставя възможност да си зададе нови данни за достъп посредством посочения от Ползвателя електронен адрес.
(6) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, се използва за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика. Ползвателят има право и възможност собственоръчно да променя своя електронен адрес.

Договор за покупка 
Чл. 6. (1) След регистрация, Ползвателят получава възможност за покупка на урок/уроци. „Покупка на урок“ означава услуга, изразяваща се в предоставянето на достъп, при условията на ограниченията, установени в настоящите Общи условия, до наличен на Платформата урок, срещу заплащане на предварително обявената на Платформата цена за този урок. Доставчикът заявява, че разполага с право да възпроизвежда и разпространява всички налични на платформата уроци.
(2) Цената на всеки от уроците се определя от Доставчика и се обявява предварително на Платформата. Промяната в цена на урок не засяга вече извършените покупки на този урок по предходно обявени цени.
(3) Условие за достъп до урок е заплащането от страна на Ползвателя, предварително и в пълен размер, на дължимата за съответния урок цена. Цената се заплаща по банков път, чрез дебитна или кредитна карта.
(4) Освен възможност за покупка на отделен урок/уроци, Доставчикът по своя преценка осигурява на Ползвателя и възможност за абонамент за предварително посочено съдържание на Платформата, наричан по-долу за краткост „абонаментен достъп“, срещу заплащане на определена цена за това.
(5) Доставчикът предоставя достъп до урока след надлежно извършена регистрация, заявка за покупка на урока и пълно изплащане на цената на урока от страна на Ползвателя. Предоставеният достъп до урока включва правото на Ползвателя да използва лично цялото съдържание на урока, който може да включва аудио/видео/фото/текстови материали, както и други информационни ресурси. Задълженията на Доставчика се считат за изпълнени с предоставянето на достъп до съответния закупен урок, а в случай абонаментен достъп – до всички посочени в абонаментния достъп уроци на Платформата.

Начин на ползване на Платформата и ограничения
Чл. 7. (1) Ползвателят се задължава да използва Платформата лично, добросъвестно и по предназначение.
(2) При използването на Платформата Ползвателят се задължава да се въздържа от използване на софтуер, скриптове или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването му от другите ползватели. Предоставеният достъп до урок е само за лично ползване, като Ползвателят се задължава да използва средства за защита на съдържанието против непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване.
(3) Ползвателят няма право да възпроизвежда и/или разпространява наличното на Платформата аудиовизуално съдържание (видеоклипвое и снимки) и няма право по какъвто и да е начин да го показва на трети лица.
(4) Ползвателят се задължава да не използва Платформата в противоречие с приложимото законодателство.

Временно преустановяване на достъпа до Платформата
Чл. 8. (1) С оглед повишаване качеството на услугата по използване на Платформата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата, в които случаи не носи отговорност.
(2) В случаите по ал. 1 Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата по използване на Платформата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

V. Защита и обработване на личните данни
Чл. 9. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), съгласно публикуваната на Платформата Политика за защита на личните данни.
(2) Обработването на личната информация от Доставчика може да бъде свързано и с разработване на нови и подобряване на съществуващите услуги; запознаване с правни и регулаторни изисквания; предоставяне или изпращане на Ползвателя на подобрения и актуализации или уведомления за подобрения и актуализации на софтуера, или други продукти и услуги на Доставчика.
(3) Доставчикът има право да предоставя лични данни на Ползвателя на трети лица, с цел предлагане на качественa, бързa и комплексна услуга. Личните данни се предоставят, след като Доставчикът се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.
(4) При използването на Платформата,
с цел предоставянето на по-достъпни и по-атрактивни функционалности за Ползвателя, Доставчикът има право самостоятелно, чрез трети лица или чрез автоматизирани средства, да следи поведението на Ползвателя, като събира и обработва данни, включително, но не само, относно:
- Изгледани видео уроци;
- Продължителност на гледан урок;
- Написани коментари или въпроси;
- Време и дата на засеченото събитие;
- IP адрес, типове браузъри, език на браузъра, операционна система, софтуерни и хардуерни атрибути (включително идентификатори на устройства), препращащи и изходни страници и URL адреси;
- брой кликвания, прегледани страници и реда на тези страници;
- регистрационни грешки;
- друга подобна информация относно използването на Платформата.
(5) Доставчикът има право да ползва данните, респ. част от тях, за целите на статистиката, като: вътрешни анализи; изготвяне на препоръки, изводи относно подобряване на съдържанието на Платформата или начина на нейната работа; изграждане на обобщени данни за всеки потребител с постиженията на Плаформата и други.

VI. Срок и прекратяване на договора
Чл. 10.
(1) Услугите – предмет на настоящите Общи условия, се предоставят безсрочно. Доставчикът има право да преустанови предоставянето на услугите, в т.ч. и на достъпа до закупените уроци, без да дължи каквито и да е обезщетения за това, в следните случаи:
1. Когато прекрати съществуването или функционирането на Платформата, независимо от причините за това;
2. Когато вече не разполага с правото да възпроизвежда и/или разпространява даден урок, в резултат на което за него възникне задължение да премахне урока от Платформата – относно покупките на съответния урок;
3. При нарушение на настоящите Общи условия от страна на Ползвателя, което не е отстранено в тридневен срок, считано от писменото уведомление на другата страна. Прекратяването се извършва незабавно, когато нарушението е неотстранимо по своето естество.
(2) Предоставянето на услугите се преустановява едностранно от Ползвателя:
4. Чрез попълване на формуляр за изтриване на профила;
5. В случай на абонаментен достъп до съдържание на Платформата – чрез прекратяване на плащането си за абонаментен достъп. В този случай Ползвателят губи достъпа до всички налични на Платформата уроци, освен до индивидуално закупените такива. Профилът на Ползвателя не се изтрива, освен ако последният попълни и формуляр за изтриване на профила;
(3) Алтернативно, изявленията за изтриване на профила или за отказ от абонамент по смисъла на предходната алинея могат да се извършат и свободно в писмена форма, като следва да бъдат доведени до знанието на Доставчика.
(4) При прекратяване Ползвателят е длъжен да преустанови достъпа и използването на съдържанието на Платформата.
(5) При преустановяване на използване на услугата от Ползвателя чрез формуляр/изявление за изтриване на профила Доставчикът изтрива информацията, получена директно от Ползвателя или в резултат на използването на Платформата в срок не по-дълъг от две седмици. Доставчикът не дължи връщане на заплатени от страна на Ползвателя суми.


VII. Отговорност
Чл. 11.
Доставчикът не носи отговорност, в случай че предоставен на Платформата урок не отговаря на очакванията на Ползвателя. Доставчикът не гарантира резултат от прилагането на съветите, техниките и прийомите, изложени в наличните на платформата уроци, и не носи отговорност за произтекли от това вреди.

VIII. Право на отказ
Чл. 12.
Страните се съгласяват, че Ползвателят няма право на отказ по смисъла на чл. 50-56 от Закона за защита на потребителите от покупка на предоставени на Платформата уроци.
(2) С потвърждаването на съгласието си с настоящите Общи условия Ползвателят потвърждава, че е информиран относно невъзможността да се възползва от право на отказ от покупка на предоставените му на Платформата уроци.

IX. Кореспонденция
Чл. 13.
(1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвател, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

X. Изменение и достъп до Общите условия
Чл. 14.
Доставчикът публикува настоящите Общи условия на адрес https://shortcut.academy/pages..., заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл. 15. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика.
(2) Ползвателят се съгласява, че ако извърши нова заявка за покупка на наличен на Платформата урок, тази заявка е равносилна на волеизявление за приемане на актуалните Общи условия.

XI. Други условия
Чл. 16.
Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 17. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването му, се прилага законодателството на Република България.

Чл. 18. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 19. Настоящите Общи условия влизат в сила от 15.01.2020 г.

This website uses cookies.

We use cookies to optimize performance for you. You consent to our cookies if you continue to use our website. For more information read our "Cookies Policy"

Read More